Tks anh Lê Quốc Minh và bạn Thành đã chia sẻ nhiều thông tin về báo chí và Fake news

Tks anh Lê Quốc Minh và bạn Thành đã chia sẻ nhiều thông tin về báo chí và Fake news. Quá nhiều bài học ko bổ trước thì cũng bổ sau.
Gặp lại mấy ace cũng vui vì mọi ng đều đang rất tích cực với cuộc sống của mình!