Tìm về một cõi bình yên

1  
Tìm về một cõi bình yên
Sao đi tìm mãi liêu xiêu gót hài.
Đường về “Cổng Trời” xa không ?
Hỏi ra mới biết tự do tâm mình.
Tâm gần thì đường sẽ gần
Tâm xa thì dẫu có gần cũng xa.
P/s: Muốn về để được nghe Pháp Tụng kinh , ngồi Thiền. Con đi xa quá rồi.
Nguồn ảnh: Thầy Như Sơn