Sẽ còn lâu nữa cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4

Sẽ còn lâu nữa cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0) mới được hiện thực hóa ở Việt Nam bởi nhiều lý do. Trong đó có một vài lý do cốt lõi là Công nghệ & Con người. Mà lý cho chủ yếu đến từ con người. Ý thức áp dụng công nghệ vào đời sống của người Việt Nam còn quá yếu.
Nếu không thay đổi nhanh chóng trong tư duy, Cách mạng công nghệ 4.0 sẽ làm Việt Nam càng ngày càng tụt hậu. Cách doanh nghiệp sẽ chết như ngả rạ và lực lượng lao động sẽ thất nghiệp gần hết.