Nhân dịp gặp gỡ hầu như toàn bộ anh em phổ thông sau 18 năm từ khi tốt nghiệp đại học post lại tấm hình 24 năm trước

Nhân dịp gặp gỡ hầu như toàn bộ anh em phổ thông sau 18 năm từ khi tốt nghiệp đại học post lại tấm hình 24 năm trước
Thiếu 3 đứa đang đi xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Úc, Taihiti và Thuỵ qq gì đó
À còn thằng đang lo đại hội Đảng nữa