Lįch dien show sap toi

Lįch dien show sap toi …tranh thu kiêm Tien truoc khi ve vietnam xài Tien…love you …
21 -live show trung Thanh
22-7 liveshow Chieu tím Dallas
27-7 live show da vu San Diego
28-7 live show Trúc Quỳnh Bleu
29-7live clud silverado San Diego
5-8 liveshow cùng nam casi Minh NhAt in Utah
4-8 liveshow casi maya bleu
25-8 liveshow leyna thanhnga ,quách thành Danh …khai chuong truong day nghe và spa Alinh Tinh ninh Thuận …
9-9 liveshow tu Thien Iowa
16-9 liveshow vu Quang Vinh
30-9 liveshow Nu casi Juli thanh Ben pháp
New Poster Will coming ….
7-10 -pritve party az
13-10 NTV show
Thanks mây Anh chi bâu show da giup do em nhieu nhieu lam…
Nhat Alexander Nguyen Viet My Phuong Lê Hiep Tranx
See Translation