Giông hay bão thì cũng phải vượt qua chọn con đường này rồi khó mấy cũng theo đến cùng

Giông hay bão thì cũng phải vượt qua chọn con đường này rồi khó mấy cũng theo đến cùng
See Translation