” Đại gia là phải đi với chân dài”

1  
” Đại gia là phải đi với chân dài”.!
See Translation