Có những lựa chọn mình phải chọn lựa sao cho lựa chọn của mình phải là chọn lựa đúng đắn nhất

Có những lựa chọn mình phải chọn lựa sao cho lựa chọn của mình phải là chọn lựa đúng đắn nhất
V ì l ự a c h ọ n đ ó s ẽ q u y ế t đ ị n h c h o c u ộ c s ố n g s a u n à y c ủ a m ì n h