Có những giai đoạn gọi là khó khăn nhưng khó ‘khăn’ chứ có khó mình đâu nên kệ nó luôn :))))))

Có những giai đoạn gọi là khó khăn nhưng khó ‘khăn’ chứ có khó mình đâu nên kệ nó luôn :))))))
See Translation