Có những giai đoạn gọi là khó khăn nhưng khó ‘khăn’ chứ có khó mình đâu nên kệ nó luôn :))))))

Có những giai đoạn gọi là khó khăn nhưng khó ‘khăn’ chứ có khó mình đâu nên kệ nó luôn :))))))
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *