1  
Bơ! Một bên Chị Bel La Bê Lê iu dấu tặng, một bên hai bạn iu dấu tặng. Đã quá đã. Mùa hè tới rồi mội người ơi.