AI NÓI PHẬT GIÁO KHÔNG NHIỆM MẦU

AI NÓI PHẬT GIÁO KHÔNG NHIỆM MẦU
Không xem thì vô minh mãi à
Phật Thích Ca lần đầu giảng pháp:
Đây là đau khổ;
Đây là nguyên nhân sinh ra đau khổ;
Đây là sự chấm dứt đau khổ;
Đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ.
Tứ diệu đế