1tr2

1 1  
1tr2, lấy đổi nguồn thêm 150k
14 chức năng
Máy mới khoảng 90%
Ốc còn sáng bóng loáng luôn nhé cả nhà
See Translation