Việc sử dụng thực phẩm chức năng phải diễn ra trong thời gian dài và liên tục mới cho hiệu quả sử dụng cao nhất, đó là khuyến