“”Mệnh” là cái cớ của kẻ thất bại

“”Mệnh” là cái cớ của kẻ thất bại, “Vận” là lời khiêm tốn của người thành công

Làm người, chỉ số thông minh cũng cần thiết, giỏi giang cũng quan trọng, nhưng tất cả đều cả đều không quan trọng bằng sự bản lĩnh. Người thành công nhất định phải #bản_lĩnh.
Làm người có #Khí_phách lớn, thì sẽ có thành công lớn. Bởi vì ý chí, mới là tiêu chuẩn của người thành công.
Nếu chỉ một chút trở ngại đã khiến bạn quỵ ngã,
Nếu chỉ một hai lời nói xấu cũng làm