-ts,jurnalist TĐT:
Những công chức ham làm kinh tế cá nhân bằng vị trí của mình bao giờ cũng sẽ có đồng hành là những người làm kinh tế ham tìm kiếm mối quan hệ vụ lợi cửa sau với giới chức. Kết quả của sự hôn phối đó là một nền kinh tế què quặt và một nền hành chính thô bỉ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *